THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Thiết kế xây dựng ( Contruction design ) là gì? Yêu cầu đói với thiết kế xây dựng.

Thiết kế xây dựng ( tiếng Anh: Construction deign ) là việc tạo ra một bản vẽ hoặc qui ước nhằm tính toán việc xây dựng các công trình trong tương lai. đây là cơ sở của hoạt động thi công xây dựng, nên đòi hỏi đáp ứng những yêu cầu nhất định.

Thiết kế xây dựng (Construction design)

Thiết kế xây dựng - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Construction design. "Thiết kế xây dựng gồm thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu  khả thi, thiết kế kĩ thuật, thiết kế bản vẽ thi công trong giai đoạn thực hiện dự án và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế."

"Thiết kế sơ bộ là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây dựng công trình."

"Thiết kế cơ sở l à thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kĩ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo."

"Thiết kế kĩ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kĩ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công."

"Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kĩ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình." (Theo Luật xây dựng năm 2014)

Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng

- Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế; phù hợp với nội dung dự án đầu tư xây dựng được duyệt, qui hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội tại khu vực xây dựng.

- Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu của từng bước thiết kế.

- Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn kĩ thuật, qui định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mĩ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác.

- Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lí; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan; bảo đảm điều kiện về tiện nghi, vệ sinh, sức khỏe cho người sử dụng; tạo điều kiện cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em sử dụng công trình.

- Khai thác lợi thế và hạn chế tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên; ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.

- Thiết kế xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt theo qui định, trừ trường hợp pháp luật qui định.

- Nhà thầu thiết kế xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc do mình thực hiện.

 

Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được qui định như sau

- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng yêu cầu thiết kế theo qui định;

- Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với qui hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.  (Theo Luật xây dựng năm 2014)